Yaki atau Monyet wolai atau Monyet hitam sulawesi (Macaca nigra)

Yaki atau Monyet wolai atau Monyet hitam sulawesi (Macaca nigra)

Yaki atau Monyet wolai atau Monyet hitam sulawesi (Macaca nigra)